Login

Privacybeleid

Privacybeleid

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming en andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming is:

 
SARSTEDT AG & Co. KG
Sarstedtstraße 1
51588 Nümbrecht
Tel: +49 (0) 2293 305 - 0
Fax: +49 (0) 2293 305 - 2470
E-Mail: info(at)sarstedt.com

Als u toegang wilt vragen tot informatie of het corrigeren, blokkeren of wissen van persoonlijke gegevens of als u vragen heeft over het gebruik, verzamelen of verwerken van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met ons:
SARSTEDT AG & Co. KG, Sarstedtstraße 1, 51588 Nümbrecht, Duitsland, e-mail: datenschutz(at)sarstedt.com Tel: +49 2293 305 0, Fax: +49 2293 305 2470

 

Omwille van de leesbaarheid worden er geen aparte mannelijke en vrouwelijke persoonlijke voornaamwoorden gebruikt.

 

1. Algemene informatie over gegevensverwerking

1.1. Verwerking van persoonsgegevens en het doel ervan

SARSTEDT AG & Co. KG ('SARSTEDT' of 'wij') verzamelt en gebruikt de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden. Wanneer u ons e-learning-portaal bezoekt, worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voornaam, Achternaam
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Bedrijf (incl. adres)
 • Groepsopdracht
 • Functies
 • Machtigingen
 • Beoordelingen
 • Inlogtijden
 • IP-adres van de gebruiker
 • Browser (type, versie, taal)
 • Besturingssysteem
 • ISP van de gebruiker
 • Datum en tijd van het bezoek aan onze website
 • Bestanden die toegankelijk zijn op onze website
 • De website die de gebruiker eerder bezocht
 • De website die de gebruiker na onze website bezoekt

 

De processornaam/IP-adres kan voor een beperkte periode van maximaal 7 dagen worden opgeslagen voor foutanalyse.

De verwerking en tijdelijke opslag van een IP-adres is noodzakelijk voor de overdracht van de website naar de computer van de gebruiker. Het IP-adres van de gebruiker moet worden opgeslagen voor de duur van de sessie. De logbestanden bevatten IP-adressen en andere gegevens die aan de gebruiker kunnen worden toegewezen. Het wordt opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van het e-learning-portaal te garanderen. Bovendien stellen de gegevens ons in staat om het e-learning-portaal te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen. Elke verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt uitsluitend voor deze doeleinden en voor zover dat nodig is om deze doeleinden te bereiken. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden, klantenadvies of marktonderzoek.

1.2. Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

In de regel worden de persoonsgegevens van onze gebruikers verwerkt met toestemming van de gebruiker. Dit geldt niet voor gevallen waarin voorafgaande toestemming om praktische redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke bepalingen is toegestaan. Artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG dient als wettelijke basis voor de opslag van de gegevens en de logbestanden.

1.3. Wissen van gegevens en duur van de opslag

De persoonlijke gegevens van de betrokkenen worden door ons gewist of geblokkeerd zodra het doel waarvoor ze zijn opgeslagen is bereikt. Als de gegevens zijn verwerkt om het e-learning-portaal beschikbaar te stellen, worden ze na afloop van de sessie gewist. Als de persoonlijke gegevens in logbestanden zijn opgeslagen, worden ze binnen maximaal 30 dagen gewist. Opslag voor een langere periode is mogelijk op voorwaarde dat de IP-adressen van de gebruiker worden verwijderd of geanonimiseerd om te voorkomen dat ze worden geassocieerd met de bezoekende klant.

2. Cookies

We gebruiken cookies op verschillende plaatsen op onze website. Wanneer de gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden geïnstalleerd op het besturingssysteem van de gebruiker. Een cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser ondubbelzinnig te identificeren wanneer deze onze website opnieuw bezoekt. De cookies slaan de volgende gegevens op en verzenden deze:

 • Taalinstellingen
 • Login informatie


We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Punt f van artikel 6, lid 1, AVG dient als wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies. Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze website gestuurd. De gebruiker kan de instellingen van zijn browser wijzigen om de overdracht van cookies te deactiveren of te beperken. Cookies die al op uw computer staan, kunnen op elk moment worden verwijderd. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kan dit ertoe leiden dat sommige functies van de website niet volledig beschikbaar zijn.

3. Tools

Onze website maakt gebruik van Matomo (voorheen Piwik), software voor het statistisch analyseren van gebruikersbezoeken, geleverd door InnoCraft ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland. Er worden alleen anonieme statistieken verzameld en geen persoonlijke gebruikersprofielen. Het doel van webanalyse is om de kwaliteit van ons e-learning-portaal en de inhoud ervan te verbeteren. In dit verband maken we gebruik van cookies (zie hierboven) die het mogelijk maken om te analyseren hoe ons e-learning portaal wordt gebruikt. Gebruikers kunnen webanalyses voorkomen door de Javascript en cookies in hun browser te deactiveren. Voor details over de benodigde instellingen, zie de productbeschrijvingen/productwijzers van de verschillende browsers. Punt a van artikel 6, lid 1, AVG dient als wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in dit verband. Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Matomo, zie https://matomo.org/privacy-policy/ .

U kunt ervoor kiezen om geen uniek webanalyse cookie-identificatienummer aan uw computer toe te wijzen om te voorkomen dat gegevens die op deze website worden verzameld, worden samengevoegd en geanalyseerd.

Om die keuze te maken, klikt u hieronder om een opt-out-cookie te ontvangen.

 

Om de laadtijden van ons e-learning-portaal te verkorten, maakt ons e-learning-portaal gebruik van Amazon Cloud Front (Content Delivery Network (CDN)), dat wordt geleverd door Amazon Web Services, Inc., Postbus 81226, Seattle, WA 98108, VS. Onder bepaalde omstandigheden worden de persoonlijke gegevens van gebruikers aan Amazon doorgegeven. Gebruikers van de website kunnen dit voorkomen door de Javascript in hun browser te deactiveren. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Amazon CloudFront - Content Delivery Network (CDN): https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/.

4. Contactformulier en e-mailcorrespondentie

Ons e-learning-portaal beschikt over een contactformulier dat gebruikt kan worden om, langs elektronische weg, contact met ons op te nemen. Als een gebruiker gebruik maakt van het formulier, worden de gegevens die in het contactformulier zijn ingevuld, naar ons doorgestuurd en opgeslagen:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • TTelefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres
 • Vrij veld voor aangepaste tekst
 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van verzending.


Door het invullen van het contactformulier geeft u toestemming voor de verwerking van de door u verstrekte gegevens. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, door ons opgeslagen. Wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven, dient artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens. Artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG dient als rechtsgrond voor de toezending van persoonsgegevens in het kader van de verzending van een e-mail. Artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG dient als rechtsgrond wanneer de correspondentie gericht is op het sluiten van een overeenkomst. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de correspondentie te verwerken. In dit verband worden geen gegevens aan derden verstrekt. De persoonsgegevens uit het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, worden gewist zodra het gesprek met de gebruiker is beëindigd, d.w.z. zodra de omstandigheden impliceren dat de zaak in kwestie is opgelost. De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden binnen maximaal zeven dagen gewist.

De gebruiker kan zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonsgegevens. In dit geval kan het bericht niet worden verwerkt en kan de correspondentie niet worden voortgezet. In dit geval worden alle persoonsgegevens die in het kader van de correspondentie zijn opgeslagen, gewist.

5. Beveiliging

SARSTEDT heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en hacking. Wij verbeteren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen.

6. Rechten van de betrokkene

Indien SARSTEDT uw persoonsgegevens verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van artikel 4, lid 1, AVG en heeft u de volgende rechten ten aanzien van SARSTEDT:

6.1. Recht op informatie

Op grond van artikel 15 AVG kunt u van ons een bevestiging eisen of uw persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt. Indien er persoonsgegevens over u worden verwerkt, kunt u de volgende informatie bij ons opvragen:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of worden verstrekt;
 • (indien mogelijk) de periode waarin de persoonsgegevens door ons worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • het bestaan van een recht om de u betreffende persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, een recht om de verwerking door ons te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgegevens niet van u zijn verkregen;
 • het bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering (artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG), en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.


U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of de voor de verwerking verantwoordelijke van plan is om persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u informatie vragen over de passende waarborgen als bedoeld in artikel 46 van de AVG in verband met de doorgifte.

6.2. Recht op correctie

Op grond van artikel 16 AVG heeft u het recht om van ons de rectificatie en/of aanvulling van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verkrijgen, mits deze onjuist of onvolledig zijn.

6.3. Recht op wissen

Op grond van artikel 17 AVG kunt u eisen dat wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging wissen. Wij zijn verplicht om uw gegevens zonder onnodige vertraging te wissen als aan een van de volgende criteria wordt voldaan:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins worden verwerkt.
 • U trekt de toestemming in waarop onze verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, of artikel 9, lid 2, onder a, van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.
 • Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG.


Wanneer wij de persoonsgegevens over u openbaar hebben gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht zijn de persoonsgegevens te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, de betrokkene, om de schrapping door die voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht van alle koppelingen naar, of kopieën of vermenigvuldiging van die persoonsgegevens.

Het recht op uitwissing is niet van toepassing voor zover verwerking noodzakelijk is

 • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag aan ons is toevertrouwd;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h en i, van de AVG en artikel 9, lid 3, van de AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, voor zover het recht de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk kan maken of ernstig kan belemmeren; of
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 

6.4. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende omstandigheden kunt u op grond van artikel 18 van de AVG de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens eisen:

 • indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • indien de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar ze door u nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims;
 • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG, in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden voorrang hebben op uw eigen gronden.


Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, worden deze, met uitzondering van de opslag, alleen verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Unie of van een lidstaat. Indien de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande criteria is beperkt, wordt u door ons op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

6.5. Recht op kennisgeving

Overeenkomstig artikel 19 van de AVG delen wij elke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking waarop u uw recht hebt uitgeoefend mee aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Wij moeten u informeren over deze ontvangers als u daarom vraagt.

6.6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Op grond van artikel 20 AVG heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven:

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming (artikel 6, lid 1, onder a, of artikel 9, lid 2, onder a, van de AVG) of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG; en
 • de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd.


Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van ons te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het aan ons verleende officiële gezag wordt verricht.

6.7. Recht van bezwaar

Krachtens artikel 21 van de AVG heeft u het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f, van de AVG, met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. Wij zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking bestemd is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

6.8. Recht om de toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

6.9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Op grond van artikel 22 van de AVG hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor u rechtsgevolgen heeft of die u op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft. Dit is niet van toepassing als het besluit:

 • noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en ons;
 • is toegestaan door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn en waarin ook passende maatregelen zijn opgenomen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of
 • is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.


6.10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens.

7. Verantwoordelijkheid voor inhoud en informatie

Onze website bevat links naar websites van derden. Bij het plaatsen van de links hebben wij de inhoud van elke website van derden onderzocht op inbreuken op het burgerlijk recht of strafrecht. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze inhoud sindsdien door de aanbieder is gewijzigd. Als u van mening bent dat de gelinkte websites van derden in strijd zijn met de wet of andere ongepaste inhoud hebben, laat het ons dan weten. Wij zullen uw naar aanleiding van uw melding maatregelen nemen en indien nodig de link verwijderen. SARSTEDT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte websites van derden.

8. Opneming en toepasselijkheid van het privacybeleid

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de verwerking van gegevens zoals hierboven beschreven. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de online inhoud van SARSTEDT. Voor gelinkte websites van derden gelden andere bepalingen inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Zie de juridische informatie van elke website van derden voor informatie over wie verantwoordelijk is voor de websites.

De ontwikkeling van onze website of de implementatie van nieuwe technologie kan het noodzakelijk maken om dit privacybeleid aan te passen. Wij behouden ons daarom het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde met toekomstige gevolgen aan te passen. De versie van dit privacybeleid die beschikbaar is wanneer u de website bezoekt, is altijd de van toepassing zijnde versie.

Mei 2018