Zasady i warunki korzystania

SARSTEDT AG & Co. KG jest jedynym właścicielem niniejszego portalu e-learningowego.

Cała zawartość niniejszego portalu e-learningowego, w tym wszelkie teksty, grafiki, ilustracje, filmy i bazy danych, stanowią własność intelektualną SARSTEDT AG & Co. KG oraz podlegają ochronie przez obowiązujące w Niemczech przepisy prawa autorskiego i prawa o znakach towarowych.


SARSTEDT AG & Co. KG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym portalu e-learningowym, jak również w prezentowanych produktach, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.


Wszelkie rozpowszechnianie, modyfikacja, przekazywanie, kopiowanie lub podobne wykorzystywanie treści niniejszego portalu e-learningowego wymaga uprzedniej zgody SARSTEDT AG & Co. KG. Ciężar dowodu spoczywa na użytkowniku.

SARSTEDT AG & Co. KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność, jakość i aktualność informacji, dokumentów, zdjęć i obrazów zamieszczonych w niniejszym portalu e-learningowym.

Niniejszy portal e-learningowy może zawierać informacje dotyczące osób trzecich, które w miarę możliwości są odpowiednio oznaczone. SARSTEDT AG & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za treść takich informacji pochodzących od stron trzecich.

SARSTEDT AG & Co. KG do not assume liability for the accuracy, operability, completeness, illegal contents or infringement of law, if any, caused by pages that may be linked to this Site. Any links to other sites are provided as merely a convenience to the users of this Site and do not imply any legal obligation.

SARSTEDT AG & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, funkcjonalność, kompletność, ani za wszelkie ewentualne nielegalne treści lub naruszenia prawa, spowodowane przez strony, do których odnośniki znajdują się na niniejszej Witrynie. Wszelkie odnośniki do innych stron są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej Witryny i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań prawnych.

SARSTEDT AG & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za wirusy, które mogą zostać przekazane w wyniku korzystania z niniejszego portalu e-learningowego.

Użytkownik niniejszego portalu e-learningowego ponosi pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z korzystaniem z niniejszej Witryny.

Niniejszy portal e-learningowy może zawierać informacje i ilustracje produktów, które mogą nie być dostępne w danym kraju. Jeżeli jest to obowiązkowe, niniejsze produkty, przed dystrybucją, muszą zostać zatwierdzone w poszczególnych krajach przez właściwy rządowy organ kontrolny w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Żadna z zawartych informacji i ilustracji nie może być interpretowana jako promocja jakiegokolwiek produktu i/lub nakłanianie do korzystania z jakiegokolwiek produktu, który nie jest dozwolony przez prawo i przepisy kraju, w którym zamieszkuje użytkownik.

Treść niniejszego portalu e-learningowego ma charakter ogólny i służy wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie oświadczenia dotyczące kwestii medycznych, zdrowotnych i technicznych nie mają na celu zastąpienia porad medycznych, naukowych lub technologicznych. SARSTEDT AG & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jakichkolwiek działań podjętych na podstawie treści zawartych w niniejszym portalu e-learningowym.

Informacje, rysunki, ilustracje, dane techniczne, wymiary oraz specyfikacje dotyczące działania i wydajności zawarte w niniejszym portalu e-learningowym, o ile nie zostały wyraźnie wskazane jako wiążące, mają jedynie charakter orientacyjny. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.


Nasze Ogólne Warunki Sprzedaży są dostępne na życzenie.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.